Phần 1: Các câu hỏi và bài tập ôn luyện kiến thức Trung học phổ thông-Chuyên đề 4: Giao tiếp – Văn hóa

Nguồn website dethi123.com

“C U HỎI 1: Thế nào là câu hỏi kiểm tra về chức năng giao tiếp – văn hoá? ở lời . Câu hỏi kiểm tra về chức năng giao tiếp – văn hoá là những hội thoại ngắn, thường là dạng hỏi và trả lời trong các tình huống giao tiếp thực tế. Mục đích của dạng bài tập này là kiểm tra hỏi – đáp đúng tình huống giao tiếp theo văn hoá của người bản ngữ. Ví dụ: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the option that best completes each of the following exchanges. with Question 25: Mary is talking to Tom at her birthday party. Mary: Thanks for your wonderful gift. Tom: B. I’m glad you like it. D. That’s wrong. A. Don’t worry. C. I’m sorry to hear that. Answer: B (Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 – đợt 2) * Lưu ý: Các câu hỏi/ trả lời đưa ra trong 4 phương án A, B, C, D có thể đều là câu đúng, nhưng đáp án phải là câu hỏi/ trả lời chuẩn trong tình huống giao tiếp đó theo văn hoá của người bản ngữ. LUYỆN TẬP AWARAWAWAL Mark the letter A, B, C, or D to indicate the option that best completes each of the following exchanges. 1. Duong: Would you like to have lunch with me in the canteen? Chau: A. Yes, I’d love to C. I’m very happy B. Yes, so do D. Yes, it is HH 2. Tom: Shall we go out tonight? Jane: A. Yes, we go B. Yes, let’s C. Yes, I can D. Yes, we are 3. Mike: Where can we get a ticket for the concert? Lucy: A. Yes, please book now. B. Why don’t you book them? C. Thanks. You can. D. At the music shop over there.. 4. Julia: Carol: No, that’s Helen’s. A. Is this your luggage . B. Are these your luggages C. Is your luggage here or there D. Are your luggages these ones 5. John: ? Mary: Twice or three times a week. . . .. D Am . …… A. What is the public library like B. How far is the public library from here C. How often do you go to the public library D. How long does it take you to go to the public library …. …….. | | ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ 4 1. A 2. B . 3. D . 4. A 5. C