Mục lục: Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp lớp 12 Tổ hợp môn Khoa học xã hội Tập 1

Phần một: Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm

   A. Hướng dẫn chung

   B. Hướng dẫn cụ thể

       1.Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử

       2.Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

       3.Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân

Phần hai: Các đề ôn luyện

 Đề số 1

 Môn Lịch sử

Môn Địa lí

 Môn Giáo dục công dân

 Đề số 2

 Môn Lịch sử

 Môn Địa lí

 Môn Giáo dục công dân

 Đề số 3

 Môn Lịch sử

 Môn Địa lí

Môn Giáo dục công dân

 Đề số 4

 Môn Lịch sử

Môn Địa lí

Môn Giáo dục công dân

 Đề số 5

 Môn Lịch sử

 Môn Địa lí

 Môn Giáo dục công dân

 Đề số 6

 Môn Lịch sử

 Môn Địa lí

 Môn Giáo dục công dân

 Đề số 7

 Môn Lịch sử

 Môn Địa lí

 Môn Giáo dục công dân

 Đề số 8 

Môn Lịch sử

Môn Địa lí

Môn Giáo dục công dân

Đề số 9 

Môn Lịch sử

Môn Địa lí

Môn Giáo dục công dân

Nguồn website dethi123.com