Môn Lịch sử-Phần một. Nội dung ôn tập-Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12-Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000-Chương I. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, vấn đề quan trọng và cấp bách nhất đặt ra trước các cường quốc Đồng minh là gì? A. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. C. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. D. Phân chia việc chiếm đóng các nước phát xít. Câu 2. Hội nghị Ianta (Liên Xô) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai A. bước vào giai đoạn kết thúc. B. đang diễn ra vô cùng ác liệt. | C. bùng nổ và ngày càng lan rộng. D. đã kết thúc. Câu 3. Tham dự Hội nghị Ianta gồm nguyên thủ, đại diện cho các quốc gia nào? A. Anh, Pháp, Mĩ. B. Anh, Pháp, Liên Xô. C. Liên Xô, Mĩ, Anh. D. Liên Xô, Mĩ, Pháp. Câu 4. Trong Hội nghị Ianta, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh trên phạm vi toàn thế giới, sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô đã làm gì? A. Cam kết cùng với Mĩ quản lí nước Đức. B. Cam kết sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á. C. Hỗ trợ Mĩ về vũ khí để chống Nhật. D. Cùng với Mĩ hình thành liên minh chống Nhật. Câu 5. Trật tự hai cực Ianta được hình thành trong thời gian A. những năm 1945 – 1949. B. hội nghị quốc tế tháng 2-1945. C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. | D. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Câu 6. Nội dung nào không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta? A. Thống nhất phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật Bản. B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. C. Hình thành đồng minh chống phát xít. D. Thoả thuận việc đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng. Câu 7. Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là A. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do. B. duy trì hoà bình và an ninh thế giới. C. ngăn chặn các hoạt động gây chiến tranh. D, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. Câu 8. Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu rõ trong Hiến chương là A. không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. B. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. C. bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. D. duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Câu 9. Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì hoà bình và an ninh thế giới? A. Ban Thư kí. B. Đại hội đồng.. C. Toà án Quốc tế. – D. Hội đồng Bảo an. Câu 10. Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay gồm A. Mĩ, Anh, Pháp, Trung B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Đài Loan. C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc. | D, Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản. Câu 11. Trụ sở chính của Liên hợp quốc được đặt ở đâu? A. Niu Oóc. B. Xan Phranxixcô. C. Oasinhtơn. D. Caliphoócnia. Câu 12. Cơ sở nào dẫn đến sự hình thành trật tự thế giới hai cực Ianta? | A. Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta. B. Những thoả thuận của ba cường quốc sau Hội nghị Ianta. C. Những thoả thuận về việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở | Hội nghị Ianta. D. Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thoả thuận sau đó của ba cường quốc. Câu 13. Những quyết định của Hội nghị Ianta đưa đến hệ quả như thế nào trong quan hệ quốc tế? A. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập. B. Chủ nghĩa phát xít ở Đức và Nhật Bản bị tiêu diệt tận gốc. C. Một trật tự thế giới mới được hình thành, được gọi là trật tự hai cực Ianta. D. Trên lãnh thổ Đức hình thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau. Câu 14. Tại sao ngày 24-10 hằng năm được coi là “Ngày Liên hợp quốc”? A. Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực. B. Ngày thông qua Hiến chương thành lập tổ chức Liên hợp quốc. C. Ngày 31-10-1947, Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định chọn ngày này. D. Diễn ra Hội nghị quốc tế tại Xan Phrancisco (Mĩ), tuyên bố thành lập Liên hợp quốc. Câu 15. Tổ chức Liên hợp quốc được hình thành trên cơ sở quyết định của Hội nghị nào? A. Hội nghị Ianta (Liên Xô). B. Hội nghị Xan Phrancisco (Mĩ). C. Hội nghị Pốtxđam (Đức) và Hội nghị Ianta (Liên Xô). D. Hội nghị Ianta (Liên Xô) và Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ). Câu 16. Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc vì A. đề ra nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. B. nêu rõ mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. C. quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc. D. là cơ sở pháp lí để các nước căn cứ tham gia tổ chức Liên hợp quốc. Câu 17. Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là “Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình”? A. Vì nguyện vọng của nhân dân thế giới hiện nay là hoà bình. B. Vì mục tiêu của Liên hợp quốc là duy trì hoà bình và an ninh thế giới. C. Vì hoà bình là xu thế chung của thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. D. Vì Liên hợp quốc chủ trương không can thiệp vào công việc nội bộ của | các nước. Câu 18. Nét nổi bật chi phối tình hình chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông u tan rã là gì? A. Cục diện Chiến tranh lạnh. B. Đặc trưng hai cực – hai phe. C. Mối quan hệ Liên Xô – Mĩ. D. “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ. Câu 19. Việc Liên Xô là một trong năm nước Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ quốc tế? . . A. Khẳng định vị thế của Liên Xô trong tổ chức Liên hợp quốc. B. Làm hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc. C. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoà bình, an ninh thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 1:D. Khẳng định đây là một tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Câu 20. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là A. thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng, chi phối mọi hoạt động. B. thế giới được phân chia thành hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa . đối lập nhau. | C. được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị | đối với các nước bại trận. D. được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa. Câu 21. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. B. Đánh dấu sự xác lập vai trò duy nhất thống trị toàn cầu của Mĩ. C. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc. D. Trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 – 1949 và chi phối mối quan hệ quốc tế những năm sau đó. Câu 22. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay là A. duy trì hoà bình và an ninh thế giới. B. giải quyết các tranh chấp quốc tế và xung đột khu vực. C. thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tất cả các nước. | D. giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế. Câu 23. Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc cơ bản nào của Liên hợp quốc để đối phó với tranh chấp ở Biển Đông hiện nay? A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào. C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. . D. Chung sống hoà bình và đảm bảo sự nhất trí giữa năm nước lớn. Câu 24. Mối quan hệ hợp tác của Liên hợp quốc với Việt Nam hiện nay là A. theo hướng ngày càng sâu rộng và hiệu quả. B. giúp đỡ giải quyết những hậu quả của chiến tranh. : C. viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hoá. ! – | D. thúc đẩy cải cách, xoá đói, giảm nghèo và phát triển bền vững. Câu 25. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian: 1. Việt Nam và Mĩ bình thường hoá quan hệ; 2. Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc; 3. Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. A. 1, 2, 3. B. 3, 2, 1. C. 1, 3, 2. D. 2, 1, 3. Câu 26. Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc? A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. B. Thoả thuận về việc đóng quân nhằm giải giáp quân đội phát xít. C. Quy định việc giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương. D. Các nước cùng nhau xây dựng trật tự thế giới mới. Đáp án |A|A|C| BA|C|B|DD|A|AD|C|AD| 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | B|B|B |B | B D |A|C|A|D|A|