Môn Lịch sử-Phần một. Nội dung ôn tập-Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)-Chương III. Các nước Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào? A. Phát triển ở hầu khắp các nước Đông Nam Á. B. Chỉ diễn ra ở một số nước trên bán đảo Đông Dương. C. Chỉ diễn ra ở những nước có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. D. Chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Câu 2. Phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có bước tiến rõ rệt so với những năm đầu thế kỉ XX là do A. có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở các nước. B. sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc. C. giai cấp vô sản ngày càng lớn mạnh. D. các nước đế quốc bị suy yếu. Câu 3. Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) là A. sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc, sự trưởng thành của giai cấp vô sản. . B. sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. C. ngoài mục tiêu đấu tranh chống đế quốc, phong trào còn thực hiện mục tiêu | đấu tranh chống phong kiến. D. từ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế, chuyển hẳn sang đấu tranh chính trị. Câu 4. So với trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, nét mới trong phong trào của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) là gì? A. Đòi quyền tự chủ về chính trị, dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường. B. Đòi được tự do xuất khẩu lúa gạo và tự do khai thác khoáng sản. | C. Đòi được miễn thuế, đòi tự do kinh doanh, lập hội. D. Đòi được tự do kinh doanh, giảm thuế và được tự do báo chí. Câu 5. Bước tiến mới của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với trước chiến tranh là A. đòi tự do kinh doanh. B. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. C, đòi tự chủ về chính trị. D. đòi tự do xuất bản báo chí. Câu 6. Phong trào độc lập dân tộc của ba nước Đông Dương trong những năm 1919 – 1939 so với trước Chiến tranh thế giới thứ nhất có điểm khác biệt gì? A. Kết hợp đấu tranh vũ trang và cải cách. B. Kết hợp đấu tranh vũ trang và đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. C. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. D. Giai cấp tư sản đã thành lập được tổ chức chính trị. Đáp án A | B A A B C