Môn Lịch sử-Phần một. Nội dung ôn tập-Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)-Chương I. Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Những khủng hoảng về mọi mặt ở đầu thế kỉ XX và hậu quả nghiêm trọng khi tham gia cuộc chiến tranh đế quốc đã đưa nước Nga đứng trước tình thế A. các nước đế quốc lần lượt xâm lược, thôn tính nước Nga. – B. tiến sát tới một cuộc cách mạng. C. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ. D. kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng. Câu 2. Năm 1914, việc Nga hoàng tham gia chiến tranh đế quốc đã đẩy nước Nga vào tình trạng A. bị các nước đế quốc thôn tính. B. kinh tế suy sụp. C. nạn thất nghiệp tăng nhanh. D. khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị – xã hội. Câu 3. Sự kiện mở đầu cho cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 Nga là A. cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pệtơrográt. B. cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông. C. cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva. D. cuộc nổi dậy của nông dân ở ngoại ô Mátxcơva. Câu 4. Sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 thắng lợi, ở nước Nga đã xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại, đó là A. chế độ chuyên chế Nga hoàng và chính quyền vô sản. B. Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. C. Chính phủ cộng hoà tư sản và chính phủ lâm thời của giai cấp vô sản. D. Chính phủ tư sản lâm thời và chính quyền chuyên chế Nga hoàng. . Câu 5. Sự kiện nào mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? A. Các đội cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô Mátxcơva. B. Quân cách mạng đã đánh chiếm Cung điện Mùa Đông. C. Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pêtơrôgrát. D. Chính quyền Xô viết được thành lập ở Mátxcơva. Câu 6. Tháng 4 – 1917, Lênin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa có tên gọi là A. Luận cương tháng tư. B. Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. C. Luận cương về vai trò của Đảng Cộng sản. D. Sắc lệnh hoà bình. Câu 7. Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với thế giới là A. đã làm thay đổi cục diện thế giới. B. thế giới bắt đầu có trật tự “hai cực”. C. tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á. D. tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Câu 8. Đến đầu năm 1918, cách mạng Nga đã giành được thắng lợi ở đâu? A. Mátxcova. B. Pêtorógrát. C. Mátxcơva và Petơrôgrát. D. hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn. Câu 9. Sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế đầu thế kỉ XX đã tác động như thế nào đến nền kinh tế ở nước Nga? | A. Tạo điều kiện cho nền kinh tế phong kiến phát triển. B. Kìm hãm nền nông nghiệp phát triển. o C. Tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. + c. D. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Câu 10. Cách mạng tháng Mười Nga đã giải quyết nhiệm vụ nào mà Cách mạng tháng Hai còn tồn tại? A. Lật đổ chế độ Nga hoàng. B. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc. C. Giải phóng giai cấp nông dân Nga. D. Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời. Câu 11. Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của Cách mạng tháng Mười Nga là A. làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận hàng triệu con người Nga. B. làm thay đổi cục diện chính trị thế giới. C. mở đường cho phong trào cách mạng thế giới phát triển. • D. mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại. Câu 12. Sự kiện quan trọng nhất đánh dấu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga giành được thăng lợi là A. nhân dân các dân tộc trong đế quốc Nga nổi dậy khởi nghĩa. | B. quấn khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mátxcơva. C. quấn khởi nghĩa chiếm được Cung điện Mùa Đông. D. quân khởi nghĩa giành thắng lợi ở Pêtơrôgrát. Câu 13. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là A. biểu tình thị uy. B. khởi nghĩa từng phần. C. tổng khởi nghĩa giành chính quyền. D. chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. Câu 14. Tính chất của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. C. cách mạng tư sản. | D. cách mạng văn hoá. Câu 15. Bài học kinh nghiệm gì từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được rút ra cho cách mạng Việt Nam? A. Đấu tranh chính trị. B. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. C. Thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản. D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Câu 16. Năm 1921, Đảng Bìnsevich thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lênin đề xướng bao gồm các chính sách chủ yếu về A. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tiền tệ. – VUII8 118iIỆP, LIIMOI18 TIgniệp, tiên tệ. . . . . . . B. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông. C. giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, tiền tệ. . | D. nông nghiệp, giao thông, tiền tệ, thương nghiệp. Câu 17. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới do Lênin đề xướng được Đảng Bonsevich thực hiện đã thay thế chế độ trung thu lương thực thừa bằng A. thuế lương thực nộp bằng hiện vật. 8 B. thuế lương thực nộp bằng công lao động. . C. thuế lương thực nộp hằng tháng. D. thuế lương thực nộp bằng tiền. Câu 18. Thực chất của Chính sách kinh tế mới được Đảng Bonsevich tiến hành ở nước Nga Xô viết là A. sự chuyển đổi kịp thời nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của | Nhà nước. B. chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế nhiều thành phần xã hội chủ nghĩa. C. chuyển từ nền kinh tế công nghiệp chuyên sản xuất hàng tiêu dùng sang nền kinh tế kinh doanh theo kiểu tư bản chủ nghĩa. Di chuyển từ nền kinh tế công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Câu 19. Trong Chính sách kinh tế mới được Đảng Bìnsevich tiến hành ở nước Nga Xô viết, Nhà nước có vai trò như thế nào? A. Các ngành kinh tế đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước. B. Nhà nước chỉ kiểm soát ngành công nghiệp. C. Nhà nước chỉ định hướng chính sách phát triển kinh tế. D. Nhà nước kiểm soát ngành nông nghiệp. Câu 20. Năm 1933, diễn ra sự kiện quan trọng nào trong quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Liên Xô? A. Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. B. Mĩ và Liên Xô bình thường hoá quan hệ đối ngoại. C. Mĩ và Liên Xô kí hiệp ước về quan hệ đối ngoại. D. Mĩ và Liên Xô chấm dứt quan hệ đối ngoại. Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B D A B A A A DDD A CD B B. 16 17 18 19 20 |A|A|A|A|A|