Môn Lịch sử-Phần một. Nội dung ôn tập-Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11-Lịch sử thế giới cận đại-Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Nhà văn nổi tiếng nửa đầu thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX với các tác phẩm được Lênin đánh giá như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga” là A. Lép Tônxtôi. B. Lômônôxốp. C. M. Goócki. D. Sêkhớp. thuật, tư tưởng. . . . . . . . Câu 2. Ở buổi đầu thời cận đại, thành tựu của những lĩnh vực văn hoá nào có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến? A. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng. B. Văn học, nghệ thuật, tôn giáo. C. Văn học, nghệ thuật, chính trị. D. Văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên. Câu 3. Tiểu thuyết Những người khốn khổ (1860) của nhà văn Vichto Huygôi được đánh giá như thế nào? A. Một tác phẩm đặc biệt xuất sắc | B. Một tác phẩm điển hình của thể loại bi kịch. . . . . ẽ loại bi kịch. C. Một tác phẩm tiêu biểu cho nền văn học hiện thực phê phán. D. Một tác phẩm đặc sắc của chủ nghĩa hiện thực phê phán. Câu 4. Công trình nghệ thuật kiến trúc nào của nước Pháp hoàn thành vào năm 1708 được đánh giá là đặc sắc? A. Cung điện Vécxai. | B. Khải hoàn môn. C. Tháp Épphen. D. Thành Xơđăng. Câu 5. Nhà văn cách mạng nổi tiếng với các tác phẩm Nhật kí người điên, AQ chinh truyện là A. Lỗ Tấn. B. Hôxê Mácti. C. Hôxê Ridan. D. Tago. Câu 6. Câu nói “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp 1789 thắng lợi” là để chỉ A. các nhà Khai sáng. B. các nhà xã hội không tưởng. C. các tác giả kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học. D. các nhà văn hoá Phục hưng. Câu 7. Hoàn cảnh ra đời của các thành tựu văn học, nghệ thuật, tư tưởng ở đâu thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là A. giai cấp tư sản lên cầm quyền và mở rộng xâm lược thuộc địa. B. chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. C. giai cấp tư sản trở nên phản động, đàn áp quần chúng nhân dân. D. chủ nghĩa tư bản khai thác, bóc lột tàn bạo đối với thuộc địa. Câu 8. Vai trò của văn học, nghệ thuật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại là A. tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm, tư tưởng tư sản. B. phê phán, lên án sự thối nát của chế độ phong kiến, ca ngợi chủ nghĩa tư bản. C. phê phán, lên án chế độ tư bản chủ nghĩa, ca ngợi chế độ xã hội chủ nghĩa. D. lên án sự bóc lột, bất công trong xã hội tư bản, mơ ước xây dựng xã hội . tương lai. Câu 9. Từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, các nhà văn, nhà thơ đã phản ánh về điều gì trong các tác phẩm của mình? | A. Hiện thực xã hội. B. Sự thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa tư bản. C. Sự thất bại của chế độ phong kiến trên thế giới. D. Tình cảnh bị áp bức, bóc lột và khốn khổ của người lao động. Câu 10. Đặc điểm của văn học ở các nước phương Đông từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là A. phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân, phong kiến. B. phản ánh sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản với nhân dân. . C. phản ánh mong muốn tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc, tự do. | D. phản ánh lòng yêu nước, yêu hoà bình và tinh thân nhân đạo. Đáp án | 1 | 2 | 3 4 | 5 6 7 8 9 10 A|A|A|A|A|B | B D |A|A