Môn Giáo dục công dân-Phần một. Nội dung ôn tập tập-Phần II. Công dân với các vấn đề chính trị – xã hội-Chủ đề: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện tập trung nhất ở A. sự lãnh đạo của Chính phủ đối với Nhà nước. B. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước. C. sự lãnh đạo của các thành viên ưu tú nhất của giai cấp công nhân. D. sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Câu 2. Phương án nào dưới đây đúng nhất với khẳng định: Bản chất giai cấp công nhân của nước ta bao hàm cả A. tính nhân dân và tính B. tính dân tộc và tính tr C. tính nhân dân và tính dân tộc. D. tính nhân dân và nguyên tắc của Đảng. Câu 3. “Nhà nước của dân, do dân và vì dân, quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” là nội dung thuộc A. khái niệm nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. B. bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. C. tính chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. D. khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Câu 4. Một trong các biểu hiện của nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội A. bằng pháp luật. B. bằng ý chí của giai cấp thống trị. C. bằng ý chí của nhân dân lao động. D. bằng các biện pháp của Nhà nước. Câu 5. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhà nước mang A. bản chất của các tổ chức chính trị – xã hội. B. bản chất giai cấp công nhân. C. bản chất giai cấp công nhân và nông dân. D. bản chất của nhân dân lao động. Câu 6. Việc hoạt động tích cực trong Ban Thanh tra nhân dân của xã là tham gia A. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. L B. xây dựng trật tự, an ninh tại địa phương. C. xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. D. xây dựng trật tự xã hội tại địa phương. Câu 7. Một trong các nội dung của chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân là | A. xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. B. tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. C. tổ chức lực lượng đảm bảo an toàn xã hội. D. tổ chức nền kinh kế nhiều thành phần. Câu 8. Phương án nào dưới đây thể hiện đúng nhất chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? A. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. B. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội và lợi ích của nhân dân. . . C. Đảm bảo trật tự xã hội và mọi quyền lợi của nhân dân. D. Đảm bảo an ninh, trật tự và sự toàn vẹn lãnh thổ. Câu 9. Việc “tổ chức và xây dựng, đảm bảo các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân” là A. chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. B. bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. C. tính chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. D. mục tiêu của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam? A. Đảm bảo an ninh chính trị. B. Đảm bảo mọi nhu cầu của nhân dân. .. C. Đảm bảo các quyền dân chủ của công dân. D. Đảm bảo thực hiện các chính sách xã hội. Câu 11. Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là trách nhiệm của A. lãnh đạo các cơ quan nhà nước. B. lực lượng công an, bộ đội. C. các cán bộ, viên chức nhà nước. D. mọi công dân. Câu 12. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN? A. Tham gia lao động công ích. B. Tham gia các tổ chức chính trị – xã hội. C. Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. D. Tham gia giữ gìn truyền thống dân tộc. . Câu 13. Việc Nhà nước ta lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu, tất cả đều vì lợi ích của dân là biểu hiện A. nhà nước của nhân dân. B. đặc trưng nhà nước của nhân dân. C. nhà nước do nhân dân. D. nhà nước vì nhân dân. Câu 14. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở tuổi học sinh? A. Tham gia văn nghệ chào mừng thành công của bầu cử Quốc hội. B. Tham gia lao động công ích để xây dựng đất nước. C. Tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. D. Tham gia hoạt động từ thiện. Câu 15. Ngày 26/7/2020, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 2820/UBND-VX chỉ đạo Thủ trưởng các sở – ban – ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường (xã, thị trấn) tăng cường và nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đây là việc làm của chính quyền nhà nước tại địa phương thực hiện chức năng gì? A. Đảm bảo thực hiện lợi ích hợp pháp của nhân dân. B. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. C. Đảm bảo thực hiện quyền tự do của công dân. D. Đảm bảo thực hiện các chỉ đạo của Nhà nước. Câu 16. Trong những việc làm dưới đây, việc nào là tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa? A. Tham gia bàn bạc những công việc của trường, của lớp. B. Tham gia bàn bạc công việc ở tổ dân phố. C. Bàn bạc, góp ý kiến về việc hỗ trợ hộ nghèo của Uỷ ban nhân dân xã. D. Góp ý kiến trong buổi sinh hoạt Đoàn ở khu dân cư. Câu 17. Gia đình chú P, cô Y được tổ dân phố bầu là gia đình văn hoá tiêu biểu, vì các thành viên không chỉ có ý thức vun đắp hạnh phúc gia đình, cư xử đúng đạo | lí với nhau mà còn là những công dân gực mẫu: Chú P luôn sẵn lòng chia sẻ với người khác về kinh nghiệm làm giàu của mình. Cô Y thường xuyên tuyên truyền cho các gia đình xung quanh về chính sách dân số của Nhà nước. Hai con của cô chú là T và X rất tích cực tham gia phong trào tình nguyện của xã. Theo em, người nào dưới đây tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN? A. Cô Y B. Cô Y và chú P. C. chị T và X. D. Chú P. Câu 18. V tình cờ phát hiện một nhóm người kích động người dân biểu tình, dựng chướng ngại vật phản đối Uỷ ban nhân dân thành phố A mở rộng đường để giảm ùn tắc giao thông. Nếu là V, em sẽ chọn cách ứng xử nào phù hợp nhất dưới đây để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN? A. Không quan tâm, vì đây không phải là việc của mình. B. Ngăn cản việc làm của những người đó. C. Đem sự việc đó trao đổi với bạn bè. D. Báo cho người có trách nhiệm biết. Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B C D A B C B A A B D C D | A | B | C|A D |