Môn Giáo dục công dân-Phần một. Nội dung ôn tập tập-Phần II. Công dân với các vấn đề chính trị – xã hội-Chủ đề: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Phương án nào dưới đây đúng nhất với nội dung: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là A. nền dân chủ của giai cấp công nhân. | B. nền dân chủ của các dân tộc, tôn giáo. C. nền dân chủ của giai cấp công nhân và nông dân. D. nền dân chủ của quảng đại quần chúng nhân dân. Câu 2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện chủ yếu bằng A. Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. B. Nhà nước dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, nông dân. C. Nhà nước mà quyền lực thuộc về giai cấp công nhân, nông dân. D. Nhà nước với các chính sách của Nhà nước. Câu 3. Tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương là biểu hiện của dân chủ xã hội chủ nghĩa A. trong lĩnh vực chính trị. . . B. trong lĩnh vực văn hoá. C. trong lĩnh vực xã hội. D. trong lĩnh vực văn hoá – xã hội. Câu 4. Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực chính trị là mọi quyền lực A. thuộc về giai cấp công nhân. B. thuộc về nhân dân. C. thuộc về giai cấp công nhân, nông dân. D. thuộc về nhà nước pháp quyền. Câu 5. Việc nhân dân xóm X thảo luận, góp ý cho dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Uỷ ban nhân dân xã là A. dân chủ trong lĩnh vực xã hội. | B. dân chủ trong lĩnh vực văn hoá. C. dân chủ trong lĩnh vực chính trị. D. dân chủ trong thực hiện quyền tự do ngôn luận. Câu 6. Quyền nào dưới đây thuộc nội dung cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực văn hoá? A. Quyền tự do kinh doanh sản phẩm nghệ thuật. B. Quyền thành lập công ty tổ chức sự kiện nghệ thuật. C. Quyền bình đẳng trong tự do báo chí. D. Quyền sáng tác nghệ thuật của công dân. Câu 7. Quyền nào dưới đây thuộc dân chủ trong lĩnh vực chính trị ? A. Quyền tham gia vào đời sống văn hoá, xã hội. B. Quyền tham gia các hoạt động xã hội. C. Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí. D. Quyền được yêu cầu Nhà nước cung cấp thông tin về các vấn đề xã hội. Câu 8. Công dân kiến nghị với Uỷ ban nhân dân huyện về biện pháp xây dựng nông thôn mới là biểu hiện của dân chủ trong A. lĩnh vực chính trị. B. lĩnh vực xã hội. C. lĩnh vực tự do ngôn luận. D, lĩnh vực văn hoá. Câu 9. Nội dung nào dưới đây thuộc dân chủ trong lĩnh vực chính trị? A. Trách nhiệm tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. B. Nghĩa vụ các phong trào xã hội tại địa phương. C. Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. D. Quyền được thông tin và tự do ngôn luận. Câu 10. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực văn hoá? A. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. B. Quyền sáng tác văn học nghệ thuật. C. Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá của mình. D. Quyền được tham gia vào đời sống văn hoá. Câu 11. Quyền nào dưới đây không thuộc dân chủ trong lĩnh vực chính trị? A. Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước. B. Quyền tham gia các tổ chức xã hội. C. Quyền tham gia quản lý nhà nước. D. Quyền thảo luận những vấn đề chung của xã hội. Câu 12. Đồng thời với việc được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực văn hoá, công dân có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và phát huy A. các tục lệ của địa phương – dân chủ đại diện. B. các giá trị mà bản thân cho là cần thiết – dân chủ gián tiếp. C. mọi phong tục, tập quán của dân tộc – tập trung dân chủ. ” D. những giá trị văn hoá của dân tộc – dân chủ trực tiếp. Câu 13. Nhân dân tham gia biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện A. dân chủ gián tiếp. B. dân chủ đại diện. C. dân chủ trực tiếp. D. dân chủ hình thức. Câu 14. Trong cuộc họp bàn về việc đóng góp cùng chính quyền xã đổ bê tông xây dựng đoạn đường liên xã đi qua thôn Tân Xuân, ông Q là Trưởng thôn nêu quy định mỗi hộ trong thôn phải nộp một triệu đồng. Bà A phát biểu nên thu mỗi hộ 500 nghìn đồng là đủ. Cô N có ý kiến ai có tiền thì nộp tiền, không thì quy ra ngày công lao động. Anh S lại nói: Trưởng thôn là người có vị trí cao nhất nên cần tuân theo quyết định của ông Q. Ý kiến của ai dưới đây không đúng với quyền dân chủ của công dân ? A. Cô N, bà A. B. Bà A và anh S. C. Ông Q, anh S. D. Cô N, anh S. Câu 15. Trường Phổ thông trung học A tổ chức cuộc thi sáng tác tranh và thơ văn cho học sinh với đề tài “Bảo vệ môi trường” là biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực A. xã hội. B. văn hoá. C. đời sống. D. bình đẳng. Câu 16. Công dân tố cáo hành vi vi phạm Luật Bầu cử trong bầu cử Hội đồng nhân dân huyện là biểu hiện của A. dân chủ trong lĩnh vực chính trị. B. dân chủ trong lĩnh vực xã hội. C. dân chủ trong lĩnh vực văn hoá. | D. dân chủ trong thực hiện quyền tự do ngôn luận. .. Câu 17. Nhân dân Tổ dân phố X thảo luận, góp ý cho Dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân” là biểu hiện của dân chủ trong A. lĩnh vực xã hội. B. lĩnh vực văn hoá. C. lĩnh vực tự do ngôn luận. | D. lĩnh vực chính trị. Câu 18. Bạn T được lĩnh tiền nhuận bút bài thơ mà bạn đã sáng tác và được in trên báo Hoa học trò là biểu hiện của quyền nào sau đây trong lĩnh vực văn hoá? A. Quyền tham gia vào đời sống văn hoá của công dân. B. Quyền sáng tác văn học của công dân. C. Quyền được hưởng lợi ích từ sáng tạo nghệ thật của mình. D. Quyền kinh doanh trong lĩnh vực văn hoá của công dân. Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DA A B C D C A D A B D C C B A DC 14 | 15