Môn Giáo dục công dân-Phần một. Nội dung ôn tập tập-Phần II. Công dân với các vấn đề chính trị – xã hội-Chủ đề: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” là A. nhiệm vụ của của giáo dục và đào tạo. B. phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo. C. mục tiêu của giáo dục và đào tạo. D. ý nghĩa của công tác giáo dục và đào tạo. Câu 2. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là nâng cao dân trí và A. chất lượng cuộc sống. B. phát triển xã hội tại địa phương. C. đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. D. chất lượng cuộc sống nhân dân. Câu 3. “Phát triển giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và nhân dân” là nội dung của A. nâng cao chất lượng giáo dục. B. mở rộng quy mô giáo dục. C. thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. D. xã hội hoá sự nghiệp giáo dục. Câu 4. “Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo” là nội dung của A. ý nghĩa của công tác giáo dục và đào tạo.. * B. mục tiêu của giáo dục và đào tạo. C. phương hướng của giáo dục và đào tạo. . . D. nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo. Câu 5. Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo? A. Thực hiện công bằng xã hội trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. B. Chỉ thực hiện công bằng xã hội ở vùng khó khăn nhất. C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. D. Chỉ thực hiện công bằng trong giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số. Câu 6. “Nhà nước ta tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập, người giỏi được phát huy tài năng” là nội dung của A. thực hiện công bằng trong giáo dục. B. nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. C. xã hội hoá sự nghiệp giáo dục.. D. mở rộng quy mô giáo dục. Câu 7. Phương án nào dưới đây là phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo? A. Mở rộng đối tượng giáo dục. B. Mở rộng quy mô giáo dục. C. Mở rộng cơ sở giáo dục. D. Mở rộng cơ cấu giáo dục. Câu 8. Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là A. đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. B. đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học và công nghệ. C. đổi mới chính sách khoa học và công nghệ. D. đổi mới lí luận về khoa học và công nghệ. Câu 9. Nhà nước ta “thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ,… trọng dụng nhân tài” là nội dung của phương hướng A. tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. B. xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ. C. đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. D. tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Câu 10. Phương án nào dưới đây đúng nhất với nhiệm vụ của chính sách văn hoá? A. Kế thừa nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. B. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. C. Đáp ứng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. | D. Hướng tới nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Câu 11. “Bảo đảm dân chủ, tự do cho mọi người sáng tạo văn hoá, văn học nghệ thuật” là nội dung của A. nhiệm vụ của văn hoá Việt Nam. B. phương hướng xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. C. trách nhiệm của công dân đối với chính sách văn hoá. D. mục tiêu của chính sách văn hoá. Câu 12. “Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại” là trách nhiệm của công dân A. đối với chính sách văn hoá. B. đối với chính sách giáo dục và đào tạo. C. đối với việc nâng cao dân trí D. đối với văn hoá dân tộc của Nhà nước. Câu 13. Phương án nào dưới đây đúng với việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? A. Kế thừa, phát huy tất cả các phong tục, tập quán của dân tộc. .. B. Giữ nguyên truyền thống của dân tộc. C. Kế thừa, phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. D. Giữ nguyên tất cả các phong tục, tập quán của dân tộc. Câu 14. Việc cha mẹ học sinh trường tiểu học K tự nguyện đóng góp tiền xây dựng sân chơi cho con trong trường học là thực hiện phương hướng A. nâng cao hiệu quả giáo dục. B. xã hội hoá sự nghiệp giáo dục. C. hiện đại hoá nhà trường. D. mở rộng quy mô giáo dục. Câu 15. Nội dung nào dưới đây không đúng với phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ? A. Tập trung nghiên cứu khoa học ứng dụng. B. Thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. C. Chỉ áp dụng khoa học và công nghệ của những nước tiên tiến. D. Thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Câu 16. Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục nước ta? A. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục. B. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo C. Tăng cường truyền thông cho giáo dục. | D. Tăng cường hợp tác thế giới về giáo dục. Câu 17. Em N đoạt giải nhất môn Điền kinh trong Hội khoẻ Phù Đổng của tỉnh nên đã được tuyển chọn vào Trường năng khiếu thể thao. Điều này thể hiện phương hướng nào sau đây của chính sách giáo dục và đào tạo? A. Phát triển giáo dục và đào tạo B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. D. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Câu 18. Phương án nào dưới đây là đúng nhất với phương hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo: Để giúp học sinh học tập tốt, các thầy cô giáo đã A. hướng dẫn học sinh học và tìm hiểu thông tin trên mạng Internet. B. yêu cầu học sinh sau giờ học trao đổi bài theo nhóm. C. đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. D. bắt học sinh tìm hiểu trước bài học và thảo luận nhóm. Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 А |с | D | c c | A | B | A | A | B | В | A | c в c | c в с