Môn Giáo dục công dân-Phần một. Nội dung ôn tập tập-Phần II. Công dân với các vấn đề chính trị – xã hội-Chủ đề: Chính sách đối ngoại

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Phương án nào dưới đây là nhiệm vụ của chính sách đối ngoại? A. Tôn trọng lẫn nhau, cùng chung sống hoà bình. B. Giữ vững môi trường hoà bình. D. Bảo vệ môi trường hợp tác, bình đẳng. Câu 2. “Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế” là A. nhiệm vụ của chính sách về kinh tế . | B, nhiệm vụ của chính sách quốc phòng. C. nhiệm vụ của chính sách đối ngoại. D. nhiệm vụ của chính sách khoa học và công nghệ. . Câu 3. Vai trò của chính sách đối ngoại là: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước và A. giữ vững vai trò của nước ta trên trường quốc tế. . B. giữ nguyên vị thế nước ta trên trường quốc tế. .. . C. củng cố vị thế nước ta trên trường quốc tế. D. nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Câu 4. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc đối ngoại? A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. B. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. D. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Câu 5. Nội dung nào dưới đây là phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại? A. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế. B. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. C. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. D. Tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau. Câu 6. Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại? A. Chủ động và tích cực phát triển du lịch. B. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. C. Chủ động đổi mới cơ chế quản lý kinh tế – xã hội. . D. Chủ động đổi mới quy định của pháp luật về hợp tác kinh doanh. Câu 7. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì A. sự tiến bộ của các quốc gia. B. hoà bình, hạnh phúc và dân chủ xã hội. C. hoà bình, hạnh phúc của nhân dân mỗi nước. D. hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Câu 8. Phương án nào dưới đây đúng nhất với nguyên tắc: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và A. không can thiệp vào mọi công việc của nhau. . B. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. . . C. không can thiệp vào giải quyết vấn đề chủ quyền của nhau. . D. không can thiệp vào chính sách đối ngoại của nhau. Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại? A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. B. Mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền. . . . . . C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. D. Tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế. Câu 10. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động: Chương trình du xuân hữu nghị 2018; Chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á những tháng đầu năm 2018 là minh chứng cho việc Nhà nước ta A. chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. B. đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. C. phát triển công tác đối ngoại nhân dân. D. tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. Câu 11. Ngày 15 tháng 11 năm 2020, Việt Nam cùng các nước thành viên ASEAN kí kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand là minh chứng cho việc Nhà nước ta A. chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. * B. phát triển công tác đối ngoại nhân dân. C. chủ động mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền. D. tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng quốc tế. Câu 12. Ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu u, năm 2019 là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của nước ta, giúp đa dạng hoá thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thuỷ sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Đây là biểu hiện của việc Nhà nước ta A. đẩy mạnh hoạt động kinh tế – xã hội. B. đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. C. thúc đẩy hoạt động kinh tế và văn hoá. D. đẩy mạnh hoạt động của kinh tế nhiều thành phần. Câu 13. Trên một chuyến máy bay của Vietnam Airlines từ Moskva về Hà Nội có một nhóm khách người Việt, gồm: hai bạn H và N vừa tham dự Diễn đàn Thanh niên Nga – Việt, chị T đi du lịch nước Nga và bạn L du học sinh ở Nga. Bốn người thích thú trao đổi nhỏ với nhau về cảnh đẹp nước Nga. Người nào dưới đây tham gia hoạt độn ngoại nhân dân? A. Hai bạn H và N. B. Chị T và H, N. C. Chị T và L. D. Chị T và L, H, N. Câu 14. Là học sinh phổ thông, em có thể làm được việc nào dưới đây để tham gia thực hiện chính sách đối ngoại? A. Tích cực học tập, rèn luyện bản thân. B. Tham gia các hoạt động xã hội. C. Tôn trọng, đoàn kết với mọi người xung quanh. D. Nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Đáp án 1 | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |B| CD|B|C| BDB|cc|A|B|AD|