Môn Địa lí-Phần một. Nội dung ôn tập-Địa lí các ngành kinh tế-Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng: A. tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực III tỉ trọng khá | cao nhưng chưa ổn định. B. tăng tỉ trọng khu vực I và II, giảm tỉ trọng khu vực III. \” . C. tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I và khu vực III. D. tăng tỉ trọng khu vực III, giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực II tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định. Câu 2. Trong cơ cấu giá trị sản xuất của khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp), tỉ trọng ngành thuỷ sản có xu hướng | A. giảm sút. B. ổn định, không tăng, giảm. C. tăng nhanh. | D. tăng, giảm thất thường. Câu 3. Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta? A. Kinh tế ngoài Nhà nước. B. Kinh tế Nhà nước. C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. D. Cả ba thành phần kinh tế trên. Câu 4. Số lượng các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta tính đến năm 2015 là A. 2 vùng. B. 3 vùng. C. 4 vùng. D. 5 vùng. Câu 5. Phương án nào sau đây không đúng khi nói về sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta? A. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế. B. Hình thành các khu công nghiệp tập trung. C. Xây dựng các ngành kinh tế trọng điểm. D. Quy hoạch các vùng chuyên canh nông nghiệp. Đáp án 1 2 3 4 5 AC BCC