Môn Địa lí-Phần một. Nội dung ôn tập-Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12-Địa lí dân cư

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Trong khu vực Đông Nam Á, số dân nước ta đứng thứ ba sau A. In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin. B. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. C. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan. D. In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma. Câu 2. Đặc điểm nổi bật về dân số nước ta là A. dân số đông, gia tăng dân số đang giảm dần. B. dân cư phân bố tương đối đồng đều. C. dân số trẻ và thay đổi không đáng kể. D. tỉ suất sinh thô và tử thô vẫn còn cao. Câu 3. Nguyên nhân nào quan trọng nhất làm cho tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta đang giảm dần? A. Dân số nước ta trẻ và đang có sự biến đổi nhanh chóng. B. Nước ta có số dân đông, nhưng hàng năm đang giảm dần. C. Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. D. Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Câu 4. Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta? A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng sông Cửu Long. C. Duyên hải miền Trung. D. Đông Nam Bộ. Câu 5. Vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta? A. Tây Nguyên. B. Bắc Trung Bộ. C. Đông Nam Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 6. Việc phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước mang lại ý nghĩa nào dưới đây? A. Thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ở nước ta. B. Nhằm thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. C. Nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động và khai thác tài nguyên. D. Đảm bảo cho dân cư giữa các vùng lãnh thổ phân bố đều hơn. Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay? A. Nước ta có nguồn lao động dồi dào. B. Người lao động nước ta có kinh nghiệm sản xuất phong phú. C. Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. D. Lực lượng lao động có trình độ cao chiếm tỉ lệ lớn trong tổng lao động. Câu 8. Biện pháp nào sau đây không góp phần giải quyết việc làm ở nông thôn nước ta? A. Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp. | B. Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn. C. Đẩy nhanh quá trình đô thị hoá nông thôn. D. Phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn. Câu 9. Quá trình đô thị hoá ở nước ta diễn ra A. khá nhanh, trình độ đô thị hoá cao. B. khá nhanh, tuy nhiên trình độ đô thị hoá c C. nhanh hơn quá trình đô thị hoá của thế giới. D. châm, trình độ đô thị hoá thấp. Câu 10. Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hoá đến nền kinh tế nước ta là A. tạo việc làm cho người lao động. B. làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. C. tăng thu nhập cho người dân. D. làm tăng nhanh tỉ lệ dân thành thị. Đáp án BCC | с AACAAcDc DB