Môn Địa lí-Phần một. Nội dung ôn tập -Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12-Địa lí các vùng kinh tế-Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Số tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên hiện nay là A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 2. Ý nghĩa về mặt xã hội đối với phát triển cây công nghiệp ở vùng Tây Nguyên là A. thu hút hàng vạn lao động, tạo tập quán sản xuất mới cho đồng bào dân tộc, | nâng cao chất lượng cuộc sống. B. nâng cao đời sống nhân dân, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá truyền | thống dân tộc. C. thu hút dân cư từ các vùng khác tới làm tăng mật độ dân số vùng. D. nâng cao chất lượng cuộc sống, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho vùng. Câu 3. Phương án nào sau đây không phải là điều kiện thuận lợi để Tây Nguyên phát triển cây cà phê? A. Địa hình có nhiều cao nguyên rộng lớn. | B. Khí hậu có tính chất cận xích đạo. C. Mực nước ngầm nằm rất thấp. D. Đất ba dan với tầng phong hoá sâu, giàu dinh dưỡng. Câu 4. Điều kiện tự nhiên cơ bản nhất để Tây Nguyên phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn là A. đất đỏ ba dan giàu dinh dưỡng, phân bố tập trung với những mặt bằng | rộng lớn. . B. khí hậu cận xích đạo với mùa khô và mùa mưa rõ rệt, có sự phân hoá theo độ cao địa hình. C. khí hậu cận xích đạo, nguồn nước trên mặt và nước ngầm phong phú. D, mùa khô kéo dài là điều kiện thuận lợi để phơi sấy sản phẩm cây công nghiệp. Câu 5. Tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất vùng Tây Nguyên là A. Gia Lai. B. Kon Tum. C. Đắk Lắk. D. Đắk Nông. Câu 6. Cây công nghiệp quan trọng số một ở vùng Tây Nguyên là A. hồ tiêu. B. cao su. C. chè. D. cà phê. Câu 7. Phương án nào sau đây không phải là giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội trong sản xuất cây công nghiệp ở vùng Tây Nguyên? A. Tăng nhanh diện tích trồng cây công nghiệp trên cơ sở mở rộng từ đất rừng, đất lâm nghiệp. B. Đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp, để vừa hạn chế rủi ro trong tiêu thụ, vừa khai thác hợp lí tài nguyên. C. Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp. D. Đẩy mạnh khâu chế biến các sản phẩm cây công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu. Câu 8. Phương án nào không đúng khi nói về nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng ở Tây Nguyên? A. Nạn phá rừng gia tăng. B. Tình trạng di dân tự do từ nơi khác tới. C. Quản lý rừng không chặt chẽ. D. Công tác giao đất, giao rừng được đẩy mạnh. Câu 9. Nhà máy thuỷ điện Yaly có công suất là A. 270MW. B. 720MW. C. 1500MW. D. 702MW. Câu 10. Nhà máy thuỷ điện Yaly, Xê Xan 3, Xê Xan 3A, Xê Xan 4 và Plây Krông được xây dựng trên sông A. Xế Xan. B. Đa Krông. C. Xre Pok. D, Đồng Nai. Đáp án BACACDADBA