Môn Địa lí-Phần một. Nội dung ôn tập -Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12-Địa lí các vùng kinh tế-Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Số tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ là A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 2. Số tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng . điểm phía Nam là A. 5. B. 6. . C. 7. D. 8. Câu 3. Vùng nào sau đây có tổng sản phẩm trong nước (GDP) đứng đầu nước ta? A. Đồng bằng sông Hồng. B. Tây Nguyên. C. Đông Nam Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 4. Nhận định nào dưới đây không chính xác đối với vùng Đông Nam Bộ? . A. Có diện tích nhỏ, số dân trung bình. B. Dẫn đầu cả nước về GDP và tổng mức bán lẻ hàng hoá. . . , C. Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm hơn 1/2 của cả nước. . D. Vùng có nền kinh tế hàng hoá phát triển muộn hơn các vùng khác. Câu 5. Phương án nào sau đây không đúng về quan niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu? A. Nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đầu tư vốn, khoa học công nghệ. B. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ. | C, Khai thác có hiệu quả các nguồn lực, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. D. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Câu 6. Cơ sở năng lượng của vùng Đông Nam Bộ từng bước được giải quyết nhờ vào A. phát triển nguồn điện và mạng lưới điện. B. nhập khẩu nguồn điện từ Cam-pu-chia. C. phát triển nguồn điện gió. D. phát triển các nguồn điện than. Câu 7. Hạn chế lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ để phát triển nông nghiệp là A. diện tích đất canh tác không lớn. B. mùa khô kéo dài, thiếu nước nghiêm trọng. C. cơ sở vật chất, kĩ thuật chậm phát triển. D, chậm chuyển đổi cơ cấu cây trồng. tiếp theo là A. áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất. B. tăng cường sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. C. thay đổi cơ cấu cây trồng và giống cây trồng cho năng suất cao hơn. D. nâng cao trình độ cho người lao động. Câu 9. Nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là A. tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật. B. bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển công nghiệp theo chiều sâu. C. quy hoạch và xây dựng thêm các khu công nghiệp, khu chế xuất mới. D. đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí. Câu 10. Việc xây dựng các dự án thuỷ lợi ở Đông Nam Bộ không mang lại ý nghĩa nào sau đây? A. Cung cấp nước tưới cho các vùng khô hạn. B. Tiêu nước cho các vùng thấp, trũng. C. Cung cấp nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt. D. Tránh mất nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngầm. Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | B |B |C| D B |A|B |C|B |D