Môn Địa lí-Phần một. Nội dung ôn tập-Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12-Địa lí các vùng kinh tế-Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Số tỉnh, thành phố của Đồng bằng sông Hồng hiện nay là A. 10. B. 11. . C. 12. D. 13. Câu 2. Số tỉnh, thành phố của Đồng bằng sông Hồng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là A. 7. B. 6. C. 8. Câu 3. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp so với tổng diện tích đất tự nhiên ở Đồng bằng sông Hồng là . A. 15,4%. B. 79,5%. C. 59,7%. D. 51,2%. Câu 4. Đặc điểm nổi bật về dân cư, lao động của Đồng bằng sông Hồng là A. mật độ dân số cao nhất, nguồn lao động đông nhất cả nước. B. mật độ dân số thấp, lao động có trình độ thâm canh cao nhất cả nước. C. mật độ dân số cao, nguồn lao động còn hạn chế về trình độ kĩ thuật so với cả nước. D, mật độ dân số cao nhất cả nước, lao động có kinh nghiệm và trình độ. Câu 5. Phương án nào sau đây không chính xác về nguyên nhân Đồng bằng sông Hồng là vùng đồng dân nhất nước ta? A. Có lịch sử khai thác từ lâu đời. B. Nền nông nghiệp trồng cây lúa nước cần nhiều lao động. C. Có nhiều đô thị lớn và cơ sở hạ tầng tốt. D. Tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta. Câu 6. Vấn đề việc làm ở Đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những vấn đề nan giải, vì A. nguồn lao động dồi dào, khả năng thu hút các ngành kinh tế còn hạn chế, | kinh tế còn chậm phát triển. B. nguồn lao động dồi dào, trình độ của người lao động hạn chế. C. nguồn lao động dồi dào, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo lớn. D. tỉ lệ dân thành thị cao, lao động chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị. Câu 7. Hạn chế lớn nhất đối với phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Hồng là A. nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, rét đậm, sương muối. B. dân số quá đông, mật độ dân số cao. C. diện tích đất nông nghiệp đang có xu hướng thu hẹp nhanh. | D. thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp. Câu 8. Phương án nào sau đây không phải là thế mạnh chủ yếu về kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Hồng? A. Nguồn lao động dồi dào, trình độ của người lao động thấp. B. Mạng lưới giao thông, điện nước tốt. C. Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ sản xuất và đời sống tốt. D. Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn, lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời. Câu 9. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ khu vực I ở vùng Đồng bằng sông Hồng diễn ra theo hướng: A. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và thuỷ sản. B. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi, giảm tỉ trọng ngành thuỷ sản. C. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt và chăn nuôi, tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản. D. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng của ngành chăn nuôi và | thuỷ sản. Câu 10. Công nghiệp khai thác khí đốt ở Đồng bằng sông Hồng phân bố ở B. A. Đồ Sơn. B. Tiền Hải. C. Cát Bà. D. Đồng Châu. Câu 11. Hai trung tâm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Hồng là: A. Hà Nội, Hải Dương. B. Hà Nội, Nam Định. C. Hà Nội, Ninh Bình. D. Hà Nội, Hải Phòng. Câu 12. Đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống là do A. nền kinh tế phát triển nhanh với nhiều làng nghề truyền thống. B. có nhiều thành phần dân tộc cùng chung sống. C. chính sách đầu tư phát triển của Nhà nước. D. có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời với nền sản xuất lúa nước phát triển. Câu 13. Quốc lộ 5 chạy qua các tỉnh, thành phố: A. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. B. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh. C. Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng. D. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình. Câu 14. Phương án nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng? A. Cơ cấu ngành dịch vụ đa dạng. B. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP vùng. C. Hà Nội là trung tâm dịch vụ lớn nhất vùng. D. Du lịch chưa có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế của vùng. Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AB DDD ABA ABD DAD