Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp lớp 12 Tổ hợp môn Khoa học xã hội Tập 2-Đề số 16 Môn Giáo Dục Công Dân

Câu 1. Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ

A. các giá trị kinh tế.                                 

B. các giá trị đạo đức.

C. niềm tin của con người.                        

D. giá trị cuộc sống.

Câu 2. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi

A. hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.     

B. đúng của tất cả mọi người.

C. chính thức của cá nhân, tổ chức.          

D. cần thiết của mọi công dân.

Câu 3. Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi

A. vi phạm pháp luật của mình.      

B. coi thường pháp luật.

C. thiếu hiểu biết pháp luật.           

D. thiếu suy nghĩ.

Câu 4. Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây của công dân?

A. Trong kinh tế thị trường.                            

B. Trong kinh doanh.

C. Trong tìm kiếm cơ hội kinh doanh.           

D. Trong lao động.

Câu 5. Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất là

A. kết cấu hạ tầng của sản xuất.               

B. công cụ lao động.

C. hệ thống bình chứa của sản xuất. 

D. kết cấu hạ tầng và công cụ lao động.

Câu 6. Vi phạm pháp luật là hành vi không có dấu hiệu nào dưới đây?

A. Trái pháp luật.

B. Tự tiện.

C. Có lỗi.

D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Câu 7. Ở hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây thì chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật?

A. Thi hành pháp luật.                       

B. Tuân thủ pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.                       

D. Áp dụng pháp luật.

Câu 8. Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là biểu hiện của hình thức

A. sử dụng pháp luật.                         

B. thi hành pháp luật.

C. áp dụng pháp luật.                         

D. tuân thủ pháp luật.

Câu 9. Người kinh doanh không kinh doanh những mặt hàng, ngành, nghề bị cấm kinh doanh là biểu hiện của hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.                             

B. Tuân thủ pháp luật.

C. Vận dụng pháp luật.                           

D. Thi hành pháp luật.

Câu 10. Cạnh tranh nào dưới đây là động lực của nền kinh tế?

A. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

B. Cạnh tranh giữa các ngành.

C. Cạnh tranh lành mạnh.

D. Cạnh tranh giữa người bán và người mua.

Câu 11. Những người học xuất sắc có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được chăm sóc.                       

B. Quyền được phát triển.

C. Quyền được học sớm.                        

D. Quyền tự do cá nhân.

Câu 12. Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo pháp luật, đều được hoạt động kinh quyền tựdoanh sau khi có Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là thể hiện

A. quyền tự do kinh doanh.                           

B. do tìm kiếm việc làm.

C. quyền nghiên cứu thị trường.                   

D. quyền xây dựng kinh tế.

Câu 13. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, khôi phục, phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về

A. kinh tế.                                                  

B. chính trị.

C. văn hoá, giáo dục.                                 

D. tự do tín ngưỡng.

Câu 14. Tự ý bắt và giam, giữ người vì nghi ngờ không có căn cứ là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được bảo đảm an toàn cuộc sống.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền được bảo đảm an toàn tính mạng.

D. Quyền được tự do.

Câu 15. Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong những trường hợp

A. được pháp luật cho phép.

B. nghi ngờ nơi ẩn náu của tội phạm. 

C. cần kiểm tra tài sản bị mất.

D. cần điều tra tội phạm.

Câu 16. Khi giá cả giảm xuống thì cầu có xu hướng

A. tăng lên.        B. giảm xuống.         C. ổn định.           D. dừng lại.

Câu 17. Pháp luật bắt buộc đối với mọi cá nhân và tổ chức là đặc điểm phân biệt sự khác nhau

A. giữa pháp luật với xã hội.           B. giữa pháp luật với đạo đức.

C. giữa pháp luật với chính trị.       D. giữa pháp luật với kinh tế.

Câu 18. Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách nào dưới đây?

A. Được giới thiệu ứng cử.             B. Tự vận động tranh cử.

C. Đăng kí ứng cử trên báo chí.      D. Nhờ người khác giới thiệu mình.

Câu 19. Khiếu nại là quyền của ai dưới đây?

A. Người có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại.

B. Người vi phạm pháp luật.

C. Người có tài năng nhưng không được trọng dụng.

D. Người bị thiệt thòi trong cơ quan.

Câu 20. Luật Giao thông đường bộ quy định mọi người tham gia giao thông phải dừng lại khi đèn đỏ là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính nghiêm minh của pháp luật.

B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính thống nhất.

Câu 21. Việc nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Hiến pháp là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Quyền góp ý xây dựng Hiến pháp và pháp luật.

D. Quyền được tham gia.

Câu 22. Tung tin nói xấu làm mất uy tín của người khác là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền nhân thân.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.

C. Quyền được đảm bảo an toàn về uy tín, thanh danh.

D. Quyền được bảo vệ uy tín.

Câu 23. Căn cứ vào quy định của pháp luật liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã xử phạt hành chính đối với Công ty B về hành vi làm hàng giả. Trường hợp này cho thấy, pháp luật có vai trò nào dưới đây?

A. Là phương tiện để Nhà nước trừng trị kẻ phạm tội. 

B. Là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội.

C. Là công cụ thực hiện chính sách.

D. Là công cụ bảo vệ vị trí của Nhà nước.

Câu 24. Công ty Nước mắm Y đang kinh doanh có hiệu quả thì bị Báo X đăng tin nước mắm của Công ty có chứa chất gây hại cho sức khoẻ người tiêu dùng.Trên cơ sở pháp luật, Công ty Nước mắm Y đã đề nghị Báo X cải chính thông tin sai lệch đã đăng. Trường hợp này cho thấy, pháp luật có vai trò nào dưới đây đối với công dân?

A. Bảo vệ mọi quyền lợi của công dân.

B. Luôn đứng về phía người sản xuất kinh doanh.

C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.

Câu 25. Ông N trồng quýt ở khu vực nông thôn và mang lên thành phố bán và có giá cao hơn. Việc làm này của ông N chịu tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.

B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. Kích thích năng suất lao động tăng lên.

D. Điều tiết giá cả hàng hoá trên thị trường.

Câu 26. Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bi pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Bình đẳng.           B. Phổ thông.          C. Bỏ phiếu kín.             D. Trực tiếp.

Câu 27. Ông K xây nhà, để vật liệu trên hè phố nên đã bị Thanh tra giao thông xử phạt hành chính. Hành vi của ông K là vi phạm

A. dân sự.            B. kỉ luật.           C. hành chính.               D. trật tự.

Câu 28. H mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng do có mối quan hệ họ hàng nên đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã kí quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn. Trong trường hợp này, ai trong số những người dưới đây vi phạm pháp luật?

A. Gia đình H.   

B. Cán bộ phụ trách tư pháp xã.

C. H và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

D. Bố mẹ H và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

Câu 29. Hai ông N và M là cán bộ được giao quản lý tài sản nhà nước nhưng đã vô trách nhiệm để thất thoát một số tài sản có giá trị lớn. Hai ông N và M đều bị Toà án xử phạt. Quyết định xử phạt của Toà án là biểu hiện công dân bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây?

A. Về nghĩa vụ cá nhân.                               

B. Về trách nhiệm công vụ.

C. Về trách nhiệm pháp lí.                           

D. Về nghĩa vụ quản lí.

Câu 30. Toà án nhân dân tỉnh Đ xét xử vụ án tham nhũng đã quyết định áp dụng hình phạt tù đối với 3 cán bộ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hình phạt mà Toà án áp dụng là biểu hiện công dân bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây?

A. Về nghĩa vụ trước pháp luật.                       

B. Trước Toà án.

C. Về trách nhiệm pháp lí.                               

D. Về chấp hành hình phạt.

Câu 31. Do mâu thuẫn với nhau nên C bị bịa đặt tung tin xấu về D trên Facebook. Việc làm của C đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của D?

A. Quyền bảo vệ bí mật đời tư của cá nhân.

B. Quyền tự do cá nhân.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D. Quyền được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín.

Câu 32. Anh D là Trưởng phòng Kĩ thuật của Nhà máy Khai thác Than yêu cầu Giám đốc trang bị bảo hộ lao động thiết yếu cho mình và các công nhân trong  Nhà máy. Tuy nhiên, việc làm này của anh bị Giám đốc phản đối và cắt giảm phụ cấp chức vụ. Anh D cần vận dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

A. Tố cáo.                B. Khởi tố.            C. Khiếu nại.               D. Khởi kiện.

Câu 33. H bị mấy học sinh lớp khác đánh hội đồng. M chứng kiến cảnh này nhưng không can ngăn mà còn quay video, sau đó đưa lên Facebook cùng những lời bình luận xấu về H. Hành vi của M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bí mật đời tư.

B. Quyền được bảo đảm an toàn về danh dự của cá nhân.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D. Quyền được bảo đảm an toàn cuộc sống.

Câu 34. L lưu giữ hình ảnh kỉ niệm về tình yêu với bạn trai. X là bạn của L đã tự tiện mở máy tính của L, copy file ảnh này và đưa cho Y; Y đã đăng những ảnh này lên Facebook với lời bình luận khôn heo em, trong trường hợp này L phải làm theo cách nào dưới đây để bảo vệ quyền của mình?

A. Tố cáo X và Y với cơ quan công an.

B. Nói xấu X và Y, kể hết sự việc trên Facebook.

C. Im lặng, không nói gì.

D. Nói chuyện với cả X và Y và yêu cầu Y gỡ những hình ảnh này.

Câu 35. Thấy trong khu dân cư của mình có cơ sở chế biến thực phẩm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong khu dân cư cần lựa chọn cách xử sự nào dưới đây để thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trên địa bàn dân cư mình?

A. Yêu cầu cơ sở chế biến ngừng hoạt động.

B. Yêu cầu cơ sở chế biến thực phẩm bồi thường vì gây ô nhiễm.

C. Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân phường để ngừng hoạt động của cơ sở này.

D. Đe doạ những người làm việc trong cơ sở này.

Câu 36. Nhân dân thôn B họp và biểu quyết về việc mỗi gia đình đóng góp 1 triệu đồng để làm đường đi chung trong thôn. Đây là biểu hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền được tham gia.

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

D. Quyền bày tỏ ý kiến.

Câu 37. Chị M là nhân viên của Công ty X có con nhỏ 10 tháng tuổi hay ốm nên mấy lần phải xin nghỉ. Vì cho rằng chị không thích hợp với công việc hiện tại, Giám đốc Công ty ra quyết định kỉ luật với hình thức “chuyển công tác khác”. Không đồng ý với quyết định của Giám đốc, chị M có thể làm theo cách nào dưới đây?

A. Viết đơn đề nghị Giám đốc xem xét lại.

B. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên.

C. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên.

D. Gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Công ty.

Câu 38. Công ty Nhựa B áp dụng các biện pháp để xử lí tốt nước thải công nghiệp trong quá trình sản xuất. Việc làm của Công ty Nhựa B là đã thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây của người kinh doanh?

A. Giữ gìn môi trường của Công ty.         

 B. Bảo vệ môi trường. 

C. Bảo vệ danh dự, uy tín cho Công ty.

D. Bảo vệ an toàn sức khoẻ cho nhân dân.

Câu 39. Bắt quả tang anh M vận chuyển trái phép động vật quý hiếm, anh B là cán bộ chức năng đã lập biên bản tịch thu tang vật. Vì bị anh M chống đối nên anh B đẩy anh M ngã gãy tay. Để trả thù, ông T là bố anh M đã chặn đường đánh anh B gây chấn thương. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân? 

A. Anh B và anh M.                                       

B. Anh B và ông T.

C. Anh M, anh B và ông T.                            

D. Anh M.

Câu 40. Anh A thuê anh C thiết kế mẫu máy chế biến thức ăn gia súc. Sau khi thử nghiệm sản phẩm thành công, anh A đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho thiết kế đó. Tuy biết rõ điều này nhưng anh D vẫn nhờ anh thoả thuận với anh C để mua lại mẫu thiết kế trên rồi nhận mình là tác giả và gửi tham dự một cuộc thi sáng tạo kĩ thuật. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Anh A và anh C.                                    

B. Anh D, anh G và anh C.

C. Anh D và anh A.                                   

D. Anh D, anh G và anh A.

Đáp án

Nguồn website dethi123.com