Mục lục: Bộ đề ôn thi tốt nghiệp lớp 12 tổ hợp môn Khoa học tự nhiên Tập 2

Các đề ôn luyện

Đề số 10 

Môn Vật lí

Môn Hóa học 

Môn Sinh học

Đề số 11 

Môn Vật lí

Môn Hóa học 

Môn Sinh học

Đề số 12

Môn Vật lí

Môn Hóa học 

Môn Sinh học

Đề số 13 

Môn Vật lí

Môn Hóa học 

Môn Sinh học

Đề số 14

Môn Vật lí

Môn Hóa học 

Môn Sinh học

Đề số 15 

Môn Vật lí

Môn Hóa học 

Môn Sinh học

Đề số 16 

Môn Vật lí

Môn Hóa học 

Môn Sinh học

Đề số 17 

Môn Vật lí

Môn Hóa học 

Môn Sinh học

Đề số 18 

Môn Vật lí

Môn Hóa học 

Môn Sinh học

Nguồn website dethi123.com